Meet Up @ Cinekid

Verkenning van de toekomst van storytelling: Immersive Stories

18 Oct
Datum
October 18, 2016
Tijd
9:30 AM - 1:00 PM
Locatie
tba, Amsterdam
Link
Koop hier je tickets

Meet Up @ Cinekid

VPRO Medialab Meet Ups

Als omroep vertel je verhalen op tv, radio en internet. Maar verhalen zijn tegenwoordig overal: op je lijf, in de trein, op je telefoon. Hoe kun je nieuwe en onverwachte platforms inzetten om verhalen te vertellen? Welk verhaal leent zich voor welk medium? En niet onbelangrijk, hoe bereik je daar publiek? Met de reizende dialoog ‘VPRO Medialab Meet Up’ trekt VPRO Medialab het land in om de toekomst van storytelling te onderzoeken. Mediamakers en verhalenvertellers met verschillende achtergrond en vanuit diverse disciplines ontmoeten, onderzoeken en inspireren elkaar: van programmamaker tot journalist, van creative coder tot game-ontwikkelaar en van kunstenaar tot innovatie-expert.

In samenwerking met 5 landelijke mediafestivals onderzoeken we 5 aspecten van storytelling. Op Cinekid is dat Immersive Stories.

Meet Up @ Cinekid

De tweede Meet Up van de reizende dialoog is op Cinekid Festival op 18 oktober. Cinekid zet zich in voor kwalitatieve media voor kinderen: ze willen hen actief deel laten nemen aan de creatie ervan en willen hen met een kritische blik media laten ervaren. De VPRO Medialab Meet Up maakt deel uit van het programma van Cinekid Festival en gaat over Immersive Stories. Hoe kunnen kinderen ondergedompeld worden in een verhaal aan de hand van mixed reality formats als VR/AR? Hoe kun je verhalen overbrengen zonder echte verhaallijn?

Programma

Het programma-overzicht ziet er tussen 9.30 en 13.00 uur als volgt uit: 

 • Inloop
 • Introductie
 • Presentaties van Raul Gutierrez en Ersin Han Ersin
 • Meet the makers ronde 1
 • Meet the makers ronde 2
 • Paneldiscussie met de 6 makers
 • Afronding
 • Borrel

Meet the makers

Samen met Cinekid nodigen we zes inspirerende (inter)nationale makers uit. Na twee van hun presentaties over storytelling, schuif in je in groepjes aan bij je favoriete verhalenverteller. In kleine setting ontleed en onderzoek je met elkaar hoe het medium het verhaal beïnvloedt, het format bij het medium past en hoe jij de maker kan helpen en hij jou. Lees hier meer over de makers op Cinekid.

Ersin Han Ersin is beeldend kunstenaar en regisseur met een focus op interactie tussen virtuele ruimtes, licht en lichaam met de daarbij horende spanning tussen werkelijke en gesynthetiseerde ervaringen. Ersin is tevens ook directeur van het door technologie gedreven kunstcollectief Mashmellow Laser Feast. Hij ontwierp, regisseerde en werkte samen met onder andere New Movement Collective’s Nest, Imogen Heaps Me the Machine en Marshmellow Laser Feasts In the Eyes of The Animal. Ersins werk is wereldwijd tentoongesteld, onder andere op Lissabon Triennale, Istanbul Design Biënnale en Sundance Film Festival.

Raul is de oprichter en directeur van Tinybop Inc. Tinybop is een studio met designers, ingenieurs, kunstenaars in Brooklyn die mooie en educatieve iOS apps voor kinderen wereldwijd maken. Tinybop staat voor nieuwsgierigheid, knutselen en plezier. Geïnspireerd door vintage kinderboeken, speelgoed en films ontwerpen Raul en zijn team digitaal speelgoed waarmee de gebruiker in de wonderen van de alledaagse wereld duikt.

Autonoom kunstenares Jenniker Kanary Nikolov ( a) zoek sinds 1998 naar een antwoord op de vraag wat een gedachte is. Welke invloed heeft een gedachte op ons lichaam, brein, gedrag en bewustzijn? In haar artistieke ontwikkeling dacht ze na over hoe een gedachte op een bepaald moment gevangen kon worden. Dit leidde tot een aantal mediakunstinstallaties die een complete wereld op zich vormen waarin bezoekers letterlijk kunnen verdwalen: een immersieve beleving. Eén hiervan is Labyrinth Psychotica, een installatie die de directe perceptie omzet in een simulatie van psychose om zo te ervaren hoe psychose realiteit en perceptie vermengt. De bezoeker is volledig ondergedompeld in de vervreemdende en confronterende wereld van psychose.

Sander Veenhof is een onafhankelijke formatontwikkelaar, en baseert zich op interacties die in zowel de virtuele als de fysieke wereld plaatsvinden. Na jarenlang gewerkt te hebben met augmented reality, maakt hij momenteel multi-user VR-belevingen voor gebruikers op één locatie. De mogelijkheid om altijd en overal een publiek te bereiken met mobiele AR of VR dankzij de smartphone die iedereen in zijn broekzak heeft, is één van de fascinaties van Veenhof. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de groeiende invloed van technologie op onze samenleving, die ons persoonlijke leven verandert in een complex ict-project. Zijn projecten, vaak in samenwerking met (theater)schrijvers of performance-artiesten, hebben een alternatieve benadering van technologie. Met een focus op functie in plaats van efficiëntie, op lokale ontmoetingen in plaats van wereldwijde verbondenheid en met een voorkeur voor low-tech oplossingen, die soms tot een meer immersieve ervaring kunnen leiden dan high-tech inspanning. Het GuesswhatVR360°-quiz of de wandelroute door een cyborg tonen dit aan. De mens is hier ingezet om technologie te verrijken en de beperkingen van technologie op te rekken.

Lees meer over Sander Veenhof.

Klasien van de Zandschulp is een interaction designer en medeoprichter van Lava Lab (een innovatief design- en technologie lab). In haar werk focust ze op het ontwerpen van de manier waarop mensen communiceren met en gebruikmaken van hun digitale omgeving, door het vermengen van mixed reality en digital storytelling. Ze heeft veel ervaring met het initiëren en opzetten van projecten, waaronder het eerste virtual reality festival Zo niet, dan toch, het audio platform HearUsHere en de gamified silent disco app DuoDisco. Haar meest recente projecten zijn iPerform waarin je wordt meegenomen op een fysieke expeditie door het Van Gogh Museum en het cultuureducatie programma #GoldenAge waarbij jonge museumbezoekers kunne chatten met 17e-eeuwse portretten uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum.

Lees meer over Klasien van de Zandschulp

English

VPRO Medialab Meet Ups

As a broadcaster, you tell stories on TV, radio and the internet. But stories are now everywhere: on your body, in the train, on your phone. How can you use these new and unexpected platforms to tell stories? Which stories are suited to which mediums? And not least, how do you reach that audience? With the travelling dialogue ‘VPRO Medialab Meet Up’, VPRO Medialab moves around the country to research the future of storytelling. Media makers and storytellers with diverse backgrounds and from various disciplines meet, research and inspire each other: from programme maker to journalist, from creative coder to game developer and from artist to innovation expert. 

We are researching 5 aspects of storytelling in collaboration with 5 national media festivals. At Cinekid Festival on 18 Oktober Immersive Stories are key.

Meet Up @ Cinekid

The second Meet Up of our travelling dialogue is at Cinekid Festival and takes place on 18 October. Cinekid focuses on the quality of media for children. They want children to pro-actively participate in the creation of media and to also develop a more critical perception. The VPRO Medialab Meet Up is part of Cinekid Festival’s programme and is about Immersive Stories.  How do you lure children into a story with mixed reality formats like VR and AR? How can you convey a story without a real storyline? 

participation in vpro medialab meet ups

Interested in how makers use various kinds of media to tell their story? Would you like to have a say during the Meet Up? Tickets are 10 and can be purchased here. There is a limited number of tickets, so make sure you buy in advance. 

Programme

The programme is as follows:

 • Introduction
 • Presentations from 2 makers
 • Meet the maker round 1
 • Meet the maker round 2
 • Panel discussion with all 6 makers
 • Meet Up Summary
 • Drinks

Meet the Makers

We have invited six inspirational (inter)national makers to each VPRO Medialab Meet Up, together with Cinekid. After two of their presentations about storytelling you can join the group with your favourite storyteller. In a small setting, you can then together examine and research how the medium influences the story, if the format is appropriate to the medium and how you can help the maker, and he you.

Ersin Han Ersin is a visual artist and director who is focused on interaction between virtual spaces, light and body, including the tension between real and synthesised experiences. Ersin also works as Director at technology driven art collective Marshmallow Laser Feast. He has designed, directed and collaborated for the likes of New Movement Collective (Nest), Imogen Heap (Me the Machine) and Marshmallow Laser Feasts In the Eyes of The Animal. Ersin’s work has been exhibited around the world including Lisbon Triennial, Istanbul Design Biennal, Sundance Film Festival, London, New York, and Shanghai. 

Raul Gutierrez is the founder and CEO of Tinybop Inc., a Brooklyn-based studio of designers, engineers, and artists building elegant, educational iOS apps for kids around the globe. The company champions curiosity, tinkering, and good plain fun. Inspired by vintage children’s books, toys, and films, the company designs digital toys that dive into the wonders of our everyday world.

Independent artist Jenniker Kanary Nikolov(a) has since 1998 tried to formulate and answer to the question of what a thought is. How does a thought affect our body (our brain), our behaviour, and our consciousness? In her artistic development she imagined a thought in a given moment, being born from a mind and then being able to capture it. This led to several media art installations that formed complete worlds in which the visitors could literally become lost: an immersive experience. One of these is Labyrinth Psychotica, which transforms your direct perceptions into a simulation of psychosis, allowing you to experience how psychosis blends realities and perceptions. The visitor is fully immersed in the mesmerizing, risky, and confronting world of psychosis.

Sander Veenhof is an independent developer of formats based on interactions happening in both the virtual and the physical realm. After working with augmented reality for years, he currently creates multi-user VR experiences, to be used by people at one location. The opportunity to reach a pop-up audience anywhere anytime with mobile AR or VR, thanks to the smartphone in everyone's pocket, is a fascination of Veenhof. But at the same time, he has his concerns too about the growing impact of technology on our society, which is turning our personal life into a complicated ICT project. His creations, often cooperations with (theatre)writers or performance artists, promote an alternative approach to technology. With a focus on fiction, instead of efficiency. Local encounters, instead of global connectedness. And a preference for lo-tech solutions, sometimes leading to an even more immersive experience than a hi-tech effort. As shown in the GuesswhatVR 360° quiz or the guided "cyborg" walks through a GPS-based VR landscape where a human was used to enrich technology, and to move beyond the limitations of technology.

Read more about Sander Veenhof.

Klasien van de Zandschulp is an interaction designer and the co-founder of Lava Lab (design & technology innovation lab). Her work focuses on designing the way people interact with and use their digital environment often blending mixed reality and digital storytelling. She has vast experience in initiating and founding projects including the first virtual festival ‘Zo niet, dan toch’, the location based audio platform HearUsHere, and gamified silent disco app DuoDisco. Her latest projects are ‘iPerform’, that takes you on a physical expedition through the Van Gogh museum and the art education program #GoldenAge, that allows a young museum audience to chat with the 17th Century portraits from the collection of Amsterdam Museum and Rijksmuseum.

Read more about Klasien van de Zandschulp.